கிரியேடிங் இ-மெயில் ஆக்டிவிட்டி லைக் ஜி-மெயில் [1 of 3 Questions]

Class Name: Android தமிழ்

Class Session: கிரியேடிங் இ-மெயில் ஆக்டிவிட்டி லைக் ஜி-மெயில்

Total Questions: 3 | Duration: 3 Mins

NOTE:
  • Click on the ‘START TEST’ button to start your கிரியேடிங் இ-மெயில் ஆக்டிவிட்டி லைக் ஜி-மெயில்.
  • Click on ‘NEXT’ and ‘PREV’ buttons to navigate between questions.
  • Click on the 'SUBMIT YOUR TEST' button to submit your completed answers.
  • The test will automatically close as soon as the time expires.
  • Do not refresh this page or close/leave this page without completing the test.