நேவிகேஷன் ட்ராயர் ஆக்டிவிட்டி பகுதி 2 [1 of 4 Questions]

Class Name: Android தமிழ்

Class Session: நேவிகேஷன் ட்ராயர் ஆக்டிவிட்டி பகுதி 2

Total Questions: 4 | Duration: 5 Mins

NOTE:
  • Click on the ‘START TEST’ button to start your நேவிகேஷன் ட்ராயர் ஆக்டிவிட்டி பகுதி 2.
  • Click on ‘NEXT’ and ‘PREV’ buttons to navigate between questions.
  • Click on the 'SUBMIT YOUR TEST' button to submit your completed answers.
  • The test will automatically close as soon as the time expires.
  • Do not refresh this page or close/leave this page without completing the test.